u¯X

u® ww

dw-Xq(u®-c Nwl)

NrS(SsSyX)

SsS

u®-uܺq

u® qu wqS

qښNu u®uܺqu 

u®-yy

u® W⇮ qyS

xqwǯw-S䜮

ٰq䚮S䜮

ST

vw qXnS

v u®wu

Cq

quw

E-TEXTS ONLINE

Yqw-sw

AwS䜮 u

u¯X NrS

SsS

(y yX)

2.Ao¯Ǯ

Ss® SN

wo Snvo uǮdq |
bӰ S Sz wq qs EXq ||

 NoSoSu yowu N uǮuwu, bxSu r q u Swu w݊oww q SSu u㚮w wﱛ 䜮⚮qS As (wxݺu) lqu.

y n- 㚮wN y®cwX

Ao¯Ǯ 32 SsS ¯ǯsS䜮.¯Ǯ "s"uۋu Cu "sS䜮".䜮⚮q ¯Ǯw yrxq yk yyj AXqy䰣uTvqq.K u®wuu vwuu Au u®Su q®Svq Yq AS KuTqq.qqo BX YNh Nr "Bo¯Ǯ".Su N PwN v.CvS S ¯Ǯ yo l yur AwN Eh.AqS u®w uu uu y䚮SS D Nr yj ¯Ǯyou yrxv

Ao¯Ǯ 䜮⚮q¯Ǯu Au¯㇮w Nyu xl yhNr.w懮, Au®, u®w q y® H w Au¯㇮Sw , B N S 䜮⚮qS Kh ¯w ®T S䟚 u®Squ.Cu Au¯㇮S qTu yryuuw N AvNoS w yqN Nl "AvNns" BTu. H ǯNw Uu rs Cu w q qq c H iN T xz. u®cu Cuw
"qw yh 䜯lw q N NǮw qw ®Sq HuT qw 抮yw qNhԺq, q D Ao¯Ǯu N q u Aq Huw qNiԊ HuT pqTu.

iN-iypS

Ao¯ǯsS䜮 woymqX
qqc Uu䚯S
Ao¯Ǯ o u xrs
Ao¯Ǯyvy Sl®NqN

SsGo

D y䅺u®w NS NiԊ SsS Bu¯vu uym AqbN AmTu.Ssu QNSS YGpTu۰.
1.-u¯ : 㚮wN y®cwX

2.SsNy䚮 : SyNǯX SlS

 SsS
qy䚯w SsS
1.䜮⚮q ¯Ǯ
2. Ao¯Ǯ
3. AwPw
4. w㇮o
Tq y䚯wSsS
5.Tq ¯Ǯ
6.Tqqqއxo
EyxǮq y䚯w SsS
uyxǮuǮ
7.DyxǮuǮ
8.qNyxǮuǮ
9.NjNyxǮuǮ
10.ǮhݰyxǮuǮ
11.AsnyxǮuǮ
12.lNyxǮuǮ
13.qrًyxǮuǮ
14.qyxǮuǮ
15.ZuSyxǮuǮ
16.uoNyxǮuǮ
ry䚯w Ss
17.GSǮ
yNo SsS
18.qq暮Pw
19.qq N
20.yo o
21.Nso
22.EyvQlw
23.u Qlw
24.yyX sqwwQlw
25.qquq
26.Ǯqqxo
27.Nxo
Cr y䚯w SsS
28. ¯qqqއ xo
29.N¯q
yoy䚯w SsS
30. ¯Sq qqއxo
BX SsS
31.uXȳr
32.Nǯqo
33.qq䚯S䜮
34.ryoN
35.crxo
ٰq SsS
36.wQr
37.uu ٰq
CqSsS