ٰq S䜮

uqr

( vcr Nq)

y䰙հS䜮 xհwuqǯԺXcuµ
NǯպqqXǯSU yհmq q |
yǯNwwXǯsqurǵ԰ Sq
ڰǯqSu®qNǯԺw ǯyuy®qw|| 1

Qm®ummc®oXmNquv
NlrYqSrlu u¯lyXq
XlNjuluuSlQlNu
Ϻl qlNq uQl yv || 2

NNq qq wqyǮu®q®q uT
u®w u® uNq u¯qnq|
uwQuuwĵuwyg
UNNr ®w ®wxou®qNr:|| 3


u®wqSYu®wqvNqqwqǮu®xuµ
¯wqs wqvNqqwqǮu®xuµ|
u®wqSSu®wqdǮ qww qw
wqNq✮uqwqqwqrcu¹|| 4

vswouyvrbqSn
yyهcx durNةNqR|
SwyNqXNgﱰNqw
vqu¯p wq nu܋qw:|| 5

vbSvoy vÚr
up r uz w uyﰣou¹|
y䰣®Nyuyqu®
qqqw®Nxiwq w:|| 6

xu®®vuu® Pquvu®x
vNxRNgu㚮qhuw q|
NNȳqcvNXx uǮu®p
uqTbvq w:|| 7

uµrwQµvquyNðu y Ny
ٺ¯®Nw m¯ uq Sðwu w|
Aµvbwnµc®ywNðwQSg
NðuNru®c¯ǮoQ QPµwq || 8

zSNqSvwXqSy uwb
Su®抮 SzqqSwq q|
SyuwQqSSwNwNSlyrqhx
qSrSqSÄ®q®cNSU w w:|| 9

u¯wwqw ws y cwu¯
u¯w XxNwsSqwwuuwc|
ﱰwNxxwsNiwqdSoN
zwXКqyuwqyqNNwul®q|| 10

uµuµ yXvNqQx抮-
Ä®qNqﰇqbq®cﰇyxN|
¯yu®NzqcӇ Sqwq⚮Sq-
Nyu®XUcﰊq  u|| 11

oN®q Sqq-
q Nrqw N|
抯yﰊvN YqNg
抯uwcSqUws|| 12

N yv wNbqNzN®S݊®-
ٰNqrnNsQvNONcu|
Nqws yNQ㚮qNNw ®Oq
NuQ NNny N qVN|| 13

wn uÊ wNð wu㊮q
SvxcqySvÚqN xǮw|
 u q扱 dqqyc SqvN
ðXyuwdqn cx|| 14

NqSQNqhuuwNqNqN
Nq cxNqwu®Nqℯvy|
NquNqrNq ®qw
NqwwdqNquSNhNq  qq || 15

uq uwwqq u®vq yXlqy
Nq q zwq qy wq qyyh|
q ®r®q q ®Sq ®o ®cqq
q uwbq u®u®xq qy|| 16

y®XyNyq䅩yvqq:
yuqyrwwNyw v |
yryc yyoq yw uNs-
yyNyyrq y  quz yy iX|| 17

NyqNSu®PNqSq
振y®cxywcyu µ c c|
TuSyxqcxy¯qyq٩b
xSuvNzNqys®rqcuµ|| 18

qpNNNypOnN®cyp yr¯:
pu®x®UpPvUwpoN:|
p®w݇wNpdqxvypqop-
pqV䋜 pwpq cq|| 19

Nys hNwuryNu¯ XOq
NXЇNyqvuN u®wǮ:|
Nvywq Nr NqNvÇ
q NulqNNNNxq ®c || 20

vðwqwu¯qSuw N®-
NywSyNSuu|
ڰvwySqqq Qcoy
uµ ¹Nr: yqwvuǮ:|| 21

uǯq®qǯlrNcǯq®qX
yǯo®qxǯqqwǯvuXo:|
wǯuuµǯNulcxuǯXv®u
uǯScwrǯyq uǯVbqwwq|| 22

uwyuw wquNNo
wuqc xqxuNucw uucj|
u uuqYuNuw
Nuuqq Nuqy®qw u|| 23

SyNqNqy®㊮yw݌yNzq
yzqyuyu¯qT|
ySuwcqySSqSySwNr-
yl u¯yq Sybqo|| 24

NvNuqxyrNqqcwǮ
®qﱜ uw YqQqw|
u®qx rNc u ®q ®b
vqyu yvuXo|| 25

dwq ud q dNqw
d®yrwydsxqcdSw|
d qd uqqwdµuNu-
bdNuwdQ㚮dq:|| 26

NusNNlyNyuwQ
㪰wNSnpqNX c c|
NyqNuqwNuyvr®-
XNSyqwUou®NnNu|| 27

NǯvylqNǯw:yXqǯؚqzNN
NǯغNyq Nǯ؆u¯U NǯvǮo⟩ µ:|
yǯq dq xǯqvuwǯغl
dǵذ Tuu® ǵذ ǯc u®ǵذ ®w No|| 28


pu®q wbu® r
qN q qq v  u®VN|
Nq¹yyozqqw¯
ðwsQxNq ðuXo|| 29

氩®®uSocyyw
ScwmNµwyyu:|
Awu®®ooǮr
Nwwu®ywãyq|| 30

Xo I xcyS®uqqbvu-
yNNwypq®vqw:|
qXyr؋yxcpXySow
u®cN cr yruyr:|| 31

uq NuwNy N uܺc  u
uܰuxyQuܺrNSuSyow|
NuܟqruܛPhu® u懮w N
uܺq  YzwuܺRS xcu Nu® µ:|| 32

SNru®Su® Scu
Suq Sqqu SqǮu®|
Sqʚ Sq X q SV䇮S
SoySqu Sv || 33

Tqwulbvu¯ÊXq
¯r®®vðvcr®T振x|
SvðQuw㜮XwǮ yjq-
 I ®qSqNxN|| 34

|| Cr vcycXoYq uqr:||

Contributed by  Smt Rashmi Mohan